Gjuha / Language
Kërko

Disa nga projektet e realizuara:

• Ngrohja qendrore e Prishtinës (Koogjenerimi)

• Transporti hidraulik i hirit TC Kosova A

• Rekonstruktimi i deponimit dhe dozimit të gëlqeres në dekarbonizimin e bllokut A4 – TC Kosova A

• Furnizim dhe mirëmbajtje e moduleve (kartelave) elektronike në Ujësjellësin Rajonal Prishtina KURP

• Furnizimi me mbikëqyrje dhe mbrojtja nga korrozioni të pajisjeve kryesore xehetarie për mihjen "Sibovci jug perëndimor"

• Riparimi i matjes, rregullimit dhe komandimit në bllokun A5 – TC-Kosova A

• Rikonstruktimi i qarqeve matëse për temperaturat e metalit në kaldajë

• Riparimi i lëvizjes rrethore të ekskavatorit E7-B

• Riparimi i lëvizjes rrethore të ekskavatorit E6-M

• Riparimi i sistemit për dozim të hidrozinës

• Riparimi dhe përmirësimi i sistemit në PKU TC-Kosova B

• Projektimi i ormanit për komandimin e ngrohjes në TC-Kosova B

• Riparimi i qarqeve matëse për temperaturat në Kazan në B1 dhe B2

• Furnizimi dhe montimi i kartele dhe elektromagneteve për shiritat transportues të thëngjillit për TC-KOSOVA

• Konstruktimi dhe realizimi i skemës mbrojtëse të këmbyesve të nxehjes – Fabrika e veglave

• Furnizim me pjesë rezervë dhe riparimi i ormanit të valvave rregulluese hidraulike JA01(B1 DHE B2) – TC-Kosova B

• Instalimi dhe rifreskimi i softuerit të PLC-së, rifreskimi i softuerit WINCC

• Matës të shpejtësisë dhe senzor matës